Onze diensten

Belastingaangifte?
Leuker kunnen wij het voor u niet maken, makkelijker wel!

  • Aangifte inkomstenbelasting
  • Voorlopige teruggaaf en toeslagen
  • Bezwaarschriften
  • Middelingsverzoek
  • Belastingadvies

Aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting is een jaarlijks terugkerende verplichting. Bij inlevering vóór 1 april krijgt u vóór 1 juli bericht van de belastingdienst over de verwerking. Wordt u na 1 juli een aanslag opgelegd dan is belastingrente verschuldigd. Wij kunnen uw aangifte invullen en een opgelegde aanslag controleren. als u geen aangifte hoeft te doen van inkomstenbelasting, is er in veel gevallen toch teruggave mogelijk. Hieronder staan een aantal veel voorkomende situaties waardoor u misschien alsnog in aanmerkingkomt voor belastingteruggave.

U heeft (extra) hoge ziektekosten gehad
U heeft niet het gehele jaar inkomsten uit werk en/of uitkering genoten.
U hebt een kind jonger dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar als u alleenstaande bent) en u heeft geen voorlopige teruggave aangevraagd.
U ontvangt een AOW-uitkering met geen of een beperkt aanvullend pensioen.
U heeft studiekosten gemaakt.

Dit zijn slechts enkele voorkomende situaties waarbij het vaak zin heeft om toch aangifte te doen.

Voorlopige teruggaaf en toeslagen

Er zijn verschillende oorzaken, die recht geven op een teruggaaf. Enkele mogelijkheden zijn:

  • het genieten van inkomen gedurende een deel van het jaar;
  • een negatieve opbrengst van de eigen woning.

Wij kunnen voor u een voorlopige teruggaaf aanvragen.

De toeslagen (huur-, zorg-, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget) zijn inkomensafhankelijk. Wanneer uw verzamelinkomen beneden bepaalde inkomensgrenzen blijft kunt u recht hebben op een toeslag. Wij kunnen de toeslagen voor u aanvragen.

Bezwaarschriften

Indien nodig kan binnen 6 weken na de dagtekening van een aanslag of andere beschikking van de belastingdienst een bezwaarschrift worden ingediend. Wij kunnen u behulpzaam zijn bij de bezwaarprocedure.

Middeling

Als het inkomen van jaar tot jaar sterk in hoogte verschilt is middeling mogelijk. De herrekening vindt plaats op basis van de belastbare inkomens uit werk en woning over een herrekentijdvak van drie jaar. Wij kunnen voor u berekenen of een verzoek om middeling zinvol is.

Belastingadvies

Omtrent andere belastingen zoals schenk- en erfbelasting kunnen wij u informeren.